Felly llawer o Roofers yn Nashville? Sut ydw i'n dewis?

Dewis y lle cywir ar gyfer do oed – neu adnabod y dewis gorau ar gyfer adeilad newydd – Nid tasg hawdd. Gall yr ateb perffaith ar gyfer toi un adeilad fydd yr opsiwn gwaethaf am un arall i lawr y stryd. Mae hynny oherwydd nad oes dau adeilad yn union fel ei gilydd, hyd yn oed os ydynt yn debyg iawn i'w gilydd. Felly, sut ydych chi'n dewis to newydd, o ystyried yr holl ddewisiadau yn y farchnad? Gallwch ddechrau drwy ofyn cyfres o gwestiynau, cyn i chi ddewis y to, y contractwr to neu'r gwneuthurwr.

cwmni toi Nashville,doi Nashville tn,doi Nashville,towyr Nashville,Nashville toi,gwteri Nashville,contractwyr Nashville,contractwyr toi Nashville,doi masnachol Nashville,contractwyr toi Nashville,contractwyr Nashville tn,cwmni toi Nashville,toi masnachol Nashville tn,trwsio to Nashville tn,trwsio to Nashville,cwmnïau toi Nashville,cwmni toi Nashville tn,doi Nashville Tennessee,towyr yn Nashville,cwmnïau toi yn Nashville tn,gontractwr toi Nashville,contractwyr toi Nashville tn,trwsio to Nashville,towyr yn Nashville tn,cwmnïau toi Nashville tn,contractwyr yn Nashville,cwmnïau toi Nashville,towyr gorau yn Nashville,gwteri Nashville,contractwr Nashville,gosod gwter Nashville tn,trwsio gwter Nashville tn,to metel Nashville,trwsio gwter Nashville,contractwyr yn Nashville tn,swyddi toi Nashville tn

1. Beth yw datganiad cenhadaeth yr adeilad hwn yn?
Cyn i alwadau yn cael eu gwneud i Gwasanaeth Roofing Nashville, yr eitem gyntaf i gyfeiriad yw datganiad cenhadaeth y cwmni fel y mae'n ymwneud â'r adeilad.

P'un a ydych yn adeiladu cyfleusterau newydd neu reoli eiddo presennol, ydych am fod yn hyderus bod y systemau to i chi ddewis cyflwyno perfformiad yr ydych yn disgwyl.
A yw'r cynllun cwmni toi i gadw'r adeilad hwn fel rhan o'i hasedau ystad go iawn ar gyfer y nesaf 10 i 20 flynyddoedd? A oes unrhyw gynlluniau i ehangu yn y dyfodol agos, neu i newid ei ddefnydd? Beth yw ei meddiannaeth ar hyn o bryd ac yn y dyfodol, gofynion inswleiddio, Blaenoriaethau esthetig a hyd yn oed yr amserlenni cynnal a chadw ar gyfer offer to?

Dechreuwch eich cwestiynau â'r hyn sy'n adeilad yn mynd i gael ei defnyddio ar gyfer.

Er enghraifft, wrth i fwy o gwmnïau yn symud tuag at weithredu 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos i fodloni cwsmeriaid byd-eang, Rhaid i'r ganolfan ddata byth gwanwyn to yn gollwng. Dŵr ar systemau cyfrifiadurol yn gyffredinol cyfnodau trychineb.

Mae set arbennig o bryderon yn codi ar gyfer hinsoddau dominyddu-oeri. A yw'r to yn cyfrannu at arbedion aerdymheru a mynd i'r afael â materion allweddol eraill? A yw'n rhan o gyfanswm rhaglen ynni? Mae pryder cynyddol ynghylch ynysoedd gwres trefol. myfyriol, toeau gwyn wedi dod o ddiddordeb yn y meysydd hynny am ychydig o resymau. Maent yn cadw yr oerach adeilad, lleihau costau aerdymheru a hefyd lleihau'r gwres-lwytho yr amgylchedd o gwmpas.

2. Pa corfforol ac elfennau eraill yn dylanwadu ar y dewis system doi?

Ar ôl nodi nodau a chenhadaeth cyfleuster, mae'n amser i werthuso'r adeilad ei hun.

Pan ddaw i ailosod y to, mae angen i chi restru nodweddion o arwynebedd y to ei hun. Mae'n well i fanylion maint y to, siâp, llethr, adeiladu dec, ymyl manylu, allwthiadau, mynediad to a system to presennol. Ynghyd â hyn gwybodaeth sylfaenol, mae angen i chi ganfod pam na digonol mwyach y to gwreiddiol.

3. Pa opsiynau toi hyblyg-bilen ar gael?

pilenni thermoplastig cael gwythiennau sy'n cael eu ffurfio yn fwyaf cyffredin gan ddefnyddio weldio gwres.

thermoplastig Hypalon dechrau fel thermoplastig, ond cures dros amser i ddod yn thermoset.

pilenni bitwmen a addaswyd yn ymgorffori y gwaith o lunio a rhagffurfio manteision o doi hyblyg-bilen gyda rhai o'r technegau gosod traddodiadol a ddefnyddir yn toi adeiledig. taflenni bitwmen a addaswyd yn cael eu ffatri-lluniedig, cynnwys asffalt sy'n cael ei addasu gyda rwber neu blastig polymer ar gyfer mwy o hyblygrwydd, ac cyfuno â atgyfnerthiad ar gyfer cryfder a sefydlogrwydd ychwanegwyd.

4. Pa fath o bilen a system atodiad yn cael eu gorau ar gyfer yr adeilad?

Mae llawer o ffactorau'n penderfynu ar y system orau ar gyfer adeilad neilltuol. Ar gyfer y rhan fwyaf o adeiladau, mae nifer o opsiynau a manteision y mae angen eu pwyso yn erbyn datganiad cenhadaeth y cyfleuster. Ni ddylai'r penderfyniad gael ei wneud yn unig ar sail y gost. Ystyriaethau pwysig eraill ar gyfer pilenni yn adeiladu uchder, amlygiad gwynt, traffig to disgwyliedig ac estheteg.

Os bydd y dec to yn gallu wrthsefyll y pwysau, Efallai y to balast fydd y dewis gorau.

Ar gyfer y rhai sy'n ymwneud â estheteg adeiladu, Gall pilenni lliw wneud cyfraniad deniadol i edrychiad yr adeilad.

5. A yw'r holl ddeunydd toi cludo i'r safle swydd dwyn y label UL?

Os nad yw'r UL Cyfeiriadur Deunyddiau Adeiladu yn rhestru'r system to rydych yn cael eu gwerthu, mynnu cadarnhad o'r dosbarthiad ar ffurf llungopi o'r llythyr y UL o ganiatáu.

Gwnewch yn siwr bod y cynnyrch yr ydych yn ei gael yn gynnyrch gwirioneddol sy'n ei brofi. Nid ydych am rhywbeth sy'n debyg ond nid cyfartal. Chwiliwch am y label ar y safle swydd a gwneud yn siwr bod yr holl elfennau'r system Profwyd ei gilydd. Rydych am y bilen profi gyda inswleiddio eich bod yn defnyddio ar eich adeilad.

6. A yw'r system yn gofyn am sgôr codiad wynt?

Gall difrod codiad gwynt fod yn helaeth ac yn ddrud. Derbyn fel safon y diwydiant, American Society of Standard Peirianwyr Sifil 7-95, “Llwythi Dylunio Isafswm ar gyfer Adeiladau a Strwythurau Eraill,” gellir eu defnyddio i benderfynu ar y parth gwynt yr adeilad. profion codiad Gwynt, megis yr un a berfformiwyd yn Ffatri Mutual neu Tanysgrifenwyr Laboratories, gellir ei ddefnyddio i benderfynu bod y system to ddewiswyd bodloni neu'n rhagori ar y gofynion codiad gwynt lleol.

7. Faint mae'r system wedi'i gwblhau yn ychwanegu at y pwysau llwyth marw o strwythur y to?

Wrth ddewis unrhyw opsiwn ail-doi, dylai'r weithrediaeth gyfleuster fod yn ymwybodol o'r capasiti llwyth-dwyn y dec to i wneud yn siŵr y dewis hyblyg-bilen cywir yn cael ei ddewis. Mewn adeiladu newydd, Gall arbedion yn y dur adeileddol yn aml yn cael ei gyflawni drwy osod un o'r systemau hyblyg-pilen ysgafnach.

Mae system ysgafnach yn aml yn caniatáu i chi reroof union uwchben eich to presennol, tra gall y rhai trymach yn gofyn i chi rhwygwch yr hen do ac yn dechrau o'r newydd.

8. Beth yw'r arbenigedd ac ariannol gryfderau'r contractwr toi ydych yn ystyried?

angen dewis yn ofalus iawn chontractwyr Roofing. Mae cyflwyno deunyddiau toi newydd a thechnegau cais o fewn y gorffennol 10 flynyddoedd wedi arwain at nifer o newidiadau. Dylai contractwyr toi proffesiynol fod yn gyfarwydd â gwahanol fathau o systemau toi, i'ch helpu i wneud y penderfyniad gorau ar gyfer eich cyfleuster, yn seiliedig ar eich cyllideb.

Gofynnwch i'r contractwr os yw ef neu hi cwmni yn aelod o lleol, wladwriaeth, cymdeithas diwydiant rhanbarthol neu genedlaethol. Contractwyr sy'n ymwneud â chymdeithasau proffesiynol yn gyffredinol yn fwy gwybodus ar y datblygiadau diweddaraf a materion eu diwydiant.

Mae gosod gwahanol systemau toi yn amrywio'n sylweddol. Mae addysg a hyfforddiant yw'r elfennau pwysicaf yn gosod systemau toi. Gwnewch yn siŵr fod y contractwr toi a ddewiswch wedi cael hyfforddiant manwl a pharhaus ar y system yn cael eu gosod.

hefyd, gwnewch yn siŵr y contractwr yn cael ei gymeradwyo gan y gwneuthurwr i osod y system benodol.

9. Beth mae cyfiawnhad a chan bwy?

Mae dau gategori sylfaenol o warantau toi. gwarant y contractwr yn nodweddiadol yn cynnwys crefftwaith. gwarant y gwneuthurwr yn cwmpasu o leiaf y deunyddiau, er bod llawer clawr eitemau ychwanegol. Hyd yn oed os gwarant y gwneuthurwr yn eang, ni fydd yn gyfan gwbl yn eich diogelu os bydd y to yn cael ei osod yn amhriodol.

Yn ofalus, darllen a deall unrhyw warant toi a gynigir a gwylio ar gyfer darpariaethau a fyddai'n ddi-rym ei. Er enghraifft, mae bron yn amhosibl osgoi holl ddŵr chronni'r dŵr. gall dŵr chronni'r dŵr gael ei achosi gan draen to rhwystredig neu gwyriad o'r dec to yn rhwng y colofnau cymorth. Gall cynnal a chadw toeon priodol yn helpu i sicrhau bod y warant yn ddilys. Byddwch yn ymwybodol o iaith warant sy'n unedau gwag y warant.

Yn fwy pwysig na'r warant, fodd bynnag, yw cael y to hyblyg-bilen dde ar eich adeilad yn y lle cyntaf.

10. Ar ôl y to yn cael ei osod, beth ar ôl raglenni gwasanaeth ac addysgol ar gael ar gyfer y tîm rheoli cyfleusterau?

Gall seminarau a gynigir gan gymdeithasau diwydiant toi fel Sbri a gweithgynhyrchwyr fod yn ffyrdd amhrisiadwy ar gyfer tîm to yr adeilad i ehangu eu dealltwriaeth o fathau o system to masnachol, prosesau gosod a chynnal a chadw ystyriaethau.
Erthygl Ffynhonnell: http://EzineArticles.com/expert/Julian_Arhire/94516

Erthygl Ffynhonnell: http://EzineArticles.com/6336340

Mae'r swydd Felly llawer o Roofers yn Nashville? Sut ydw i'n dewis? ymddangosodd gyntaf ar Byrfyfyr.

Ffynhonnell: Byrfyfyr

Mae'r swydd Felly llawer o Roofers yn Nashville? Sut ydw i'n dewis? ymddangosodd gyntaf ar Gwasanaeth Roofing Detroit.

Ffynhonnell: Gwasanaeth Roofing Detroit

Leave a Reply

Your email address will not be published.